Ανάληψη και κατασκευή δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρείας σε ειδικούς καταλόγους.

  • Κατασκευή έργων πρασίνου
  • Συντήρηση έργων πρασίνου
  • Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου
  • Βελτίωση εδαφικού υποστρώματος
  • Έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος